Koła naukowe

Koło Naukowe Technologów Żywności

KNTŻ zostało założone przez studentów i jest dla studentów, którzy chcą w praktyczny sposób wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów oraz rozwijać swoje zainteresowania. Członkami KNTŻ są głównie studenci kierunków: technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo w biogospodarce. Jako organizacja ogólnouczelniana jest również otwarta dla studentów innych kierunków, pasjonatów technologii żywności i żywienia. Studenci w ramach działalności KNTŻ realizują badania naukowe, których wyniki przedstawiają na zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Aktywne uczestnictwo w działalności organizacji daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy staraniu się o stypendium rektorskie.
 
Członkowie Koła Naukowego Technologów Żywności biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, uczestniczą w szkoleniach i warsztatach oraz współpracują z firmami i organizacjami z branży spożywczej. W ramach drugiej edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki członkowie Koła pod kierunkiem naukowców z Wydziału Technologii Żywności realizują projekt “Roślinna alternatywa ryb”.
 
Dzięki ww. aktywnościom studenci mogą pogłębiać wiedzę związaną z szeroko pojętą technologią żywności, a także rozwijać kompetencje miękkie, budować sieć kontaktów i zdobywać niezwykle cenne na rynku pracy doświadczenie.
 
Jak mówią sami o sobie:
“Jesteśmy jednostką samodzielną, przez co zdecydowana większość inicjatyw realizowanych przez KNTŻ jest pomysłami studentów. Każdy może zgłosić swój pomysł i realizować projekty badawcze, korzystając z pomocy pracowników Wydziału oraz licznych laboratoriów znajdujących się na Wydziale Technologii Żywności. Praca w KNTŻ umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności. Samodzielność, jaką zdobywa się podczas realizowania projektów jest ceniona na rynku pracy w zawodzie technologa żywności. Działalność KNTŻ nie ogranicza się tylko do projektów naukowych, realizowane są również seminaria, konferencje. Współpraca z przemysłem spożywczym pozwala na wyjazdy do zakładów i realizowanie w nich własnych pomysłów i projektów.”

Koło Naukowe Zarządzania Jakością

KNZJ działa przy Wydziale Technologii Żywności od 2012 r., zrzeszając najbardziej aktywnych studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy na temat jakości żywności, w tym jej bezpieczeństwa i zarządzania jakością oraz zdobywaniem doświadczenia zarówno naukowego, jak i organizacyjnego.

 

Działalność KNZJ skierowana jest do studentów Wydziału Technologii Żywności wszystkich trzech kierunków. Tu liczą się nie tylko umiejętności i wiedza, ale też głowa pełna pomysłów. W ich realizacji pomaga studentom zarówno opiekun koła, ale także zespół pracowników WTŻ. KNZJ to nie tylko projekty i publikacje, ale także seminaria, konferencje i targi, gdzie można pogłębiać wiedzę i znajdywać inspiracje do dalszego działania.

 

Do najważniejszych aktywności KNZJ można zaliczyć prowadzenie prac naukowo-badawczych, których wyniki prezentowane były jak dotąd przede wszystkim na corocznych Przeglądach Dorobku Kół Naukowych SGGW, jak i innych konferencjach krajowych.

 

W grudniu 2017 r. członkowie KNZJ zdobyli dwie nagrody w kategorii referat za prezentację swoich prac badawczych na Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych SGGW:

· II nagroda za referat pt. “Badanie substancji bioaktywnych w sokach owocowych przeznaczonych dla różnych grup konsumenckich”,

· III nagroda za referat pt. „Porzeczka do mięs – nowy dodatek do wyrobów mięsnych”.

Koło Naukowe Zielona Chemia

KNZCh jest kołem międzywydziałowym utworzonym w grudniu 2013 r. Zrzesza najbardziej aktywnych studentów różnych kierunków SGGW (m.in. bezpieczeństwa żywności, technologii żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwa w biogospodarce, ogrodnictwa, budownictwa, zootechniki, leśnictwa, ochrony środowiska), zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy wyrażają chęć poszerzenia wiedzy i zastosowania jej w praktyce. Siedziba KNZCh mieści się w Katedrze Chemii Instytutu Nauk o Żywności. Głównymi zadaniami KNZCh są: rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów oraz wdrażanie ich do pracy naukowej i badawczej, prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę z zakresu zielonej chemii, umożliwienie rozwoju kierunkowego członków koła oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, realizacji przedsięwzięć oraz nawiązywania kontaktów zawodowych.

Sekcje tematyczne:

  • Sekcja fitochemiczna
  • Sekcja enzymów w procesach chemicznych
  • Sekcja chemii żywności
  • Sekcja zielonych technologii chemicznych
  •  

Najważniejsze osiągnięcia MKNZCh:

  1. I miejsce za wartość poznawczą i aplikacyjną pracy „Ocena owoców Minikiwi (Actinidia argunta) przez konsumentów podczas przechowywania jagód w różnych technologiach” w II Sesji Prezentacji Ustnych podczas XVI Forum Studenckich Kół Naukowych w ramach I Dni Młodych Liderów Jakości – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (czerwiec 2021 r.)
  2. Wyróżnienie w sesji posterowej na XLVIII Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych SGGW za pracę Jakuba Dasiewicza “Badanie świadomości konsumentów na temat konserwantów używanych w przemyśle mięsnym”
  3. Główna Nagroda za koordynację lekcji festiwalowych z przyrody podczas Festiwalu Nauki z ramienia Katedry Chemii SGGW (wrzesień 2016 r.)
  4. I miejsce w sesji posterowej za pracę „Analiza porównawcza olejków eterycznych różnych gatunków i odmian mięt” – X Warszawskie Seminarium ChemSession, Politechnika Warszawska (maj 2013 r.)