Studia Podyplomowe - Metody oceny jakości handlowej i bezpieczeństwa żywności

Po zakończeniu rekrutacji kandydaci otrzymują informację o zakwalifikowaniu na studia. Zapraszamy!

Studia podyplomowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z kryteriami jakości, w tym bezpieczeństwa i z metodami analitycznymi służącymi do ich oceny, stąd też kierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich pracujących w sektorze przemysłu spożywczego, laboratoriach badawczych oraz jednostkach nadzoru nad żywnością, a także pracowników małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, wykorzystujących techniki pomiarowe, analityczne i diagnostyczne do badania żywności oraz odpowiedzialnych za prawidłowe znakowanie produktów spożywczych. Studia mogą również zainteresować pracowników działających w ramach interdyscyplinarnych zespołów w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego, współdziałających z innymi specjalistami i z racji tego poszukujących nowych kompetencji w obszarze badania i znakowania żywności.

Szczegółowy program studiów realizowany jest w 16 przedmiotach i  obejmuje 237 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Słuchacze zostaną zapoznani z systemem akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących w Polsce i na świecie. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Wydziału Technologii Żywności i osoby zaproszone, legitymujące się doświadczeniem zawodowym związanym z tematyką zajęć.

Warunki rekrutacji

Kandydatem na studia podyplomowe może być osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich), studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

Warunki przyjęcia na studia:

  • Złożenie dokumentów (podanie o przyjęcie na studia wygenerowane w systemie IRK, odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych)
  • dokonanie wpłaty za I semestr studiów.

W przypadku ukończenia studiów wyższych za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikującego.

Kandydaci na studia są kwalifikowani na podstawie:

  1. spełnienia warunków rekrutacji
  2. kolejności zgłoszeń do ustalonego limitu

Adres kontaktowy