Studia Podyplomowe - Techniki mikrobiologiczne oraz systemy zarządzania w zapewnieniu higieny, jakości i bezpieczeństwa w praktyce przemysłowej

Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego, higieny i jakości w przemyśle spożywczym, farmaceutyczny, kosmetycznym, itp. Koncepcja studiów ma na celu pozyskanie, pogłębienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie metod mikrobiologicznych oraz zasad systemowych do zapewnienia higieny, bezpieczeństwa i powtarzalnej jakości wyrobów i usług. Studia adresowane są szczególnie do pracowników laboratoriów przy zakładach produkcyjnych oraz  laboratoriów zewnętrznych, osób chcących podjąć pracę w laboratoriach mikrobiologicznych, jak również osób odpowiedzialnych za zapewnienie i zarządzanie procesami wytwarzania produktów spożywczych, farmaceutycznych czy kosmetycznych w kontekście zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego, bezpieczeństwa mikrobiologicznego i powtarzalnej jakości.

Program studiów obejmuje 214 h  zajęć w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń audytoryjnych  realizowanych na Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie przy współpracy z Laboratorium akredytowanym JARS S. A.

Warunki rekrutacji

  1. Kandydat

Kandydatem na studia podyplomowe może być osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  1. Warunki rekrutacji
  • Złożenie dokumentów:

-  podania/ankiety osobowej,
-  odpisu lub poświadczonej przez uczelnię kopi dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych

  • Dokonanie opłaty za I semestr studiów

W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Adres kontaktowy