Studia Podyplomowe - Techniki mikrobiologiczne oraz systemy zarządzania w zapewnieniu higieny, jakości i bezpieczeństwa w praktyce przemysłowej

Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego, higieny i jakości w przemyśle spożywczym, farmaceutyczny, kosmetycznym, itp. Koncepcja studiów ma na celu pozyskanie, pogłębienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie metod mikrobiologicznych oraz zasad systemowych do zapewnienia higieny, bezpieczeństwa i powtarzalnej jakości wyrobów i usług. Studia adresowane są szczególnie do pracowników laboratoriów przy zakładach produkcyjnych oraz  laboratoriów zewnętrznych, osób chcących podjąć pracę w laboratoriach mikrobiologicznych, jak również osób odpowiedzialnych za zapewnienie i zarządzanie procesami wytwarzania produktów spożywczych, farmaceutycznych czy kosmetycznych w kontekście zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego, bezpieczeństwa mikrobiologicznego i powtarzalnej jakości.

Program studiów obejmuje 214 h  zajęć w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń audytoryjnych  realizowanych na Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie przy współpracy z Laboratorium akredytowanym JARS S. A.

Closeup of chemist scientist injecting organic tomato with pesticides for gmo test. Biochemist working in pharmacology laboratory testing health food for microbiology expertise

Warunki rekrutacji

  1. Kandydat

Kandydatem na studia podyplomowe może być osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  1. Warunki rekrutacji
  • Złożenie dokumentów:

-  podania/ankiety osobowej,
-  odpisu lub poświadczonej przez uczelnię kopi dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych

  • Dokonanie opłaty za I semestr studiów

W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Adres kontaktowy