Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym

Studia podyplomowe  skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych zapewnieniem i zarządzaniem bezpieczeństwem i jakością w łańcuchu rolno-spożywczym “od pola do stołu”.

Koncepcja studiów ma na celu pogłębienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie aktualnych zasad i trendów zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem prawa żywnościowego Unii Europejskiej oraz wytycznych Wspólnej Polityki Rolnej. Studia adresowane są do pracowników wszystkich zakładów sektora spożywczego, audytorów i kandydatów na audytorów systemów funkcjonujących w przemyśle spożywczym, specjalistów ds. jakości i przedstawicieli kierownictwa w zakresie nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością w całym łańcuchu żywnościowym oraz osób planujących podjąć pracę w sektorze spożywczym.

Program studiów podyplomowych dostosowuje treści do zmieniających się warunków prawnych, trendów i potrzeb środowisk zewnętrznych. Zajęcia realizowane są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i krajowych oraz międzynarodowych audytorów i szkoleniowców.

Szczegóły nt. rekrutacji poniżej oraz na stronie 

Food safety with young woman writing on a blackboard

Warunki rekrutacji

1. Kandydat

Kandydatem na studia podyplomowe może być osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

2. Warunki rekrutacji

· Złożenie dokumentów:
- podania/ankiety osobowej,
- odpisu lub poświadczonej przez uczelnię kopi dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych

· Dokonanie opłaty za I semestr studiów

W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Świadectwa i certyfikaty

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez JM Rektora SGGW

 • Na podstawie zdanych egzaminów - certyfikaty wydane przez jednostki zewnętrzne

  Certyfikat „ Audytor wewnętrzny systemów GMP/GHP oraz HACCP wg. ISO 22000:2018″

  Certyfikat „Audytor przemysłu spożywczego GMP/GHP/HACCP/FSSC 22000 v 5″

  Certyfikat „Rola Najwyższego Kierownictwa w ZSZ (odpowiedzialność i uprawnienia osób pełniących istotną rolę w ZSZ) wg wymagań normy ISO 9001:2015

  Certyfikat „Przedstawiciel Kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 (Pełnomocnik ds. SZJ)

  Certyfikat „Przedstawiciel Kierownictwa Zintegrowanych Systemów Zarządzania z wymaganiami norm ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (Pełnomocnik ds. ZSZ)

 • Na podstawie zaliczenia - certyfikaty uczestnictwa w zajęciach wydane przez Wydział Technologii Żywności SGGW w Warszawie

  Certyfikat uczestnictwa w zajęciach Wymagania Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności BRITISH RETAIL CONSORTIUM (BRC) v 8

  Certyfikat uczestnictwa w zajęciach Wymagania Standardu do auditowania jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych International Featured Standard – IFS Food v 7

Adres kontaktowy