Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym

Studia podyplomowe  skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych zapewnieniem i zarządzaniem bezpieczeństwem i jakością w łańcuchu rolno-spożywczym “od pola do stołu”. Koncepcja studiów ma na celu pogłębienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie aktualnych zasad i trendów zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem prawa żywnościowego Unii Europejskiej oraz  wytycznych Wspólnej Polityki Rolnej. Studia adresowane są do pracowników wszystkich zakładów sektora spożywczego, audytorów i kandydatów na audytorów systemów funkcjonujących w przemyśle spożywczym, specjalistów ds. jakości i przedstawicieli kierownictwa w zakresie nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością w całym łańcuchu żywnościowym oraz osób planujących podjąć pracę w sektorze spożywczym.

Program studiów podyplomowych dostosowuje swoje treści do zmieniających się warunków prawnych, trendów i potrzeb środowisk zewnętrznych. Zajęcia realizowane są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i krajowych oraz międzynarodowych audytorów i szkoleniowców. Studia trwają 1 rok.

Adresatami studiów mogą być absolwenci uczelni wyższych, w tym absolwenci SGGW, pracujący na stanowiskach technologów, kierowników produkcji,
kontrolerów jakości w ogniwach łańcucha rolno-spożywczego oraz osoby  chcące zdobyć wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością w łańcuchu rolno-
spożywczym.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 została rozpoczęta. Serdecznie zapraszamy

Warunki rekrutacji

1. Kandydat

Kandydatem na studia podyplomowe może być osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

2. Warunki przyjęcia  na studia

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, pod warunkiem spełnienia zasad rekrutacji.

W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Po zakończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez JM Rektora SGGW

 • Na podstawie zdanych egzaminów - certyfikaty wydane przez jednostki zewnętrzne

  Certyfikat „ Audytor wewnętrzny systemów GMP/GHP oraz HACCP wg. ISO 22000:2018″,

  Certyfikat „Audytor przemysłu spożywczego (FSSC 22000, BRC FOOD, IFS FOOD”)

  Certyfikat „Rola Najwyższego Kierownictwa w ZSZ (odpowiedzialność i uprawnienia osób pełniących istotną rolę w ZSZ) wg wymagań normy ISO 9001:2015

  Certyfikat „Przedstawiciel Kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 (Pełnomocnik ds. SZJ)

  Certyfikat „Przedstawiciel Kierownictwa Zintegrowanych Systemów Zarządzania z wymaganiami norm ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (Pełnomocnik ds. ZSZ)

 • Na podstawie zaliczenia - certyfikaty uczestnictwa w zajęciach wydane przez Wydział Technologii Żywności SGGW w Warszawie

  Certyfikat uczestnictwa w zajęciach „Wymagania Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności BRITISH RETAIL CONSORTIUM (BRC)”

  Certyfikat uczestnictwa w zajęciach „Wymagania Standardu do auditowania jakości  oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych International Featured Standard – IFS Food”

Adres kontaktowy